UNDECLARED CUSTOMS   no comments

Posted at 2:40 pm in นิทรรศการ

cer_under_p

นิทรรศการภาพถ่าย ( 1 ใน 5 ช่างภาพ) “Undeclared Customs” วันที่ 2-31 มีนาคม 2550 ณ Pikture Gallery กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายชุดนี้ ถ่ายหลังจากเหตุการณ์ สึนามิ ที่อันดามัน 1 ปี ผมต้องการจะถ่ายทอดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น, การรอดชีวิตรวมถึงการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้วิถีชีวิตของชาวมอร์แกนค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เป็นรากเหง้า

Written by admin on กุมภาพันธ์ 1st, 2007

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes